2015

17.12.2015 - Rodzina

Czwartek III tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Mt1, 1-17):

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Minutka ze Słowem:

Rodzina

Każdy z nas pochodzi z jakieś rodziny, ma jakieś korzenie. To w rodzinie kształtują się nasze charaktery, rozwijamy się, nabieramy doświadczenia, wzrastamy i uczymy się. Czy potrafimy to docenić? Jaką naukę wyciągamy z życia naszych dziadków, rodziców? Nadchodzące Święta to czas rodzinnych spotkań, może niekiedy okazja do zażegnania waśni, sporów i przebaczenia wzajemnych urazów. Warto to wykorzystać.

Panie Boże, otwieraj nasze serca na najbliższych z naszych rodzin. Błogosław nam w każdej chwili naszego życia.

podpowiadają: Marta i Grzegorz Dobrowolscy

primi sui motori con e-max